«Վանածոր համայնքի թիվ 30 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ֊ը հայտարարում է մրցույթ’ մեթոդիստի /ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալի/ թափուր պաշտոնի համար (1 դրույքաչափ)

Մրցույթին կարող է մասնակցել այն անձը, ով ունի բարձրագույն մասնագիտական (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կրթություն համապատասխան որակավորմամբ կամ բարձրագույն կրթություն:

Մրցույթի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը

  • գիմում (Ձև 1) լրացվում է տեղում,
  • կրթության մասին փաստաթուղթ (ղիպլոմ),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության ղեպքում),
  • ինքնակենսագրություն (Ձև 4) ստանալ https://escs.am/am/news/! 1978 հղումից,
  • մեկ լուսանկար’ 3×4 չափի,
  • այլ պետությունների քաղաքացիները’ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
  • Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական,
  • հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (ղրանց առկայության դեպքում):

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել անձամբ անձը հաստատող փաստաթղթով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի 14-ը ներաոյալ, ամեն օր  ժամը 08:30-ից 17:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթն անց է կացվելու դեկտեմբերի 18-իև, ժամը 13։00-ին, ք. Վանաձոր, Ուսանողական 91 հասցեում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտարարությանը հետևել նաև

կայքով:

Մրցույթն անց է կացվելու երկու փուլով’ գրավոր և բանավոր:

Հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով https://escs.am/am/news/11978:

Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (091) 77-18-77 հեոախոսահամարով:

You May Also Like