«Վանաձոր համայնքի թիվ 40 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ դաստիարակի թափուր պաշտոնի համար (1,12 դրույքաչափ)

Մրցույթին կարող է մասնակցել այն անձը, ով ունի միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ( բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն համապատասխան որակավորմամբ:

Մրցույթի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը

  • դիմում ( Ձև 1) լրացվում է տեղում ,
  • կրթության մասին փաստաթուղթ ( դիպլոմ ),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում),
  • ինքնակենսագրություն ( Ձև 4) ստաևալ https://escs.am/am/news/11978 հղումից,
  • մեկ լուսանկար 3×4 չափի
  • այլ պետությունևերի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ, զինվորական կցագրման վկայական,
  • հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել անձամբ անձը հաստատող փաստաթղթերով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 12-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը ժամը 08:30-ից 17:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթն անց է կացվելու դեկտեմբերի 15-իև, ժամը 13:00-ին, ք. Վանաձոր, Տարոն 2 ՔՇՀ -3 հասցեում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտարարությանը հետևել նաև

կայքով:

Մրցույթն անց է կացվելու երկու փուլով գրավոր և բանավոր:

Հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով https://escs.am/am/news/11978:

Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (094)33-46-55 հեռախոսահամարով։

You May Also Like