ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԻԼՅԱ 
Բաժնի պետ
 +(374 60) 65 07 27
ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 07 27
ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ԿՈԾԻՆՅԱՆ ՍՈՆԱ ԱՐԱՄԻ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՎԱՐԴԻԹԵՐ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՎԱԳ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 07 27 
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 07 27 
 
 
1) համակարգում է համայնքի զարգացման ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները,
2) կատարում է համայնքի զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրությունների և վերլուծության, դրանց ուղղված ծրագրերի կազմման աշխատանքներ և կատարում համապատասխան առաջարկություններ,
3) կատարում է համայնքային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման, այդ նպատակով բանակցությունների վարման և համագործակցության աշխատանքներ,
4) կատարում է համայնքի քույր քաղաքների և Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա այլ համայնքների հետ փոխշահավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
5) կատարում է համայնքի պաշտոնական կայքի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ,
6) մասնակցում է ՏՏ ոլորտում համայնքային աջակցության իրականացման համակարգի ձևավորման և գործունեության հետ կապված հարաբերություններին,
7) կազմակերպում է համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները,
8) կազմում է համայնքում հրապարակայնության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ,
9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
11) վերահսկում է բաժնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանության կազմակերպման բնագավառում իրականացվող աշխատանքները:
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: