ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Բաժնի պետի պաշտոնակատար

 +(374 60) 65 03 52
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 03 51
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԳԵՂԱՆԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 53
ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 53
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ԶԱԶՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ՂԱԶԱԽԵՑՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ՕՀԱՆՅԱՆ ՏԱՏՅԱՆԱ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 03 53
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 03 52
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 03 51
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱԼԼԱ
Առաջատար մասնագետ
+(374 60) 65 03 52 
1) կատարում է աշխատակազմի գործավարությունը, նամակագրությունը, առաքումները և արխիվային գործը, 2) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումների և ուղերձների, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի խմբագրման և բնօրինակների պատրաստման և դրանք հասցեատերերին տրամադրման աշխատանքները, 3) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքներին, 4) կատարում է աշխատակազմի անձնական գործերի վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 5) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 6) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումներն ու ուղերձները պետական կառավարման մարմին ուղարկելու, դրանց հրապարակման, նորմատիվ ակտերի իրավական փորձաքննության ուղարկելու աշխատանքները, 7) կատարում է համայնքի արխիվից փաստաթղթերի, տեղեկանքների և այլ կարգի տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև տեղական տուրքերի գանձման համար անհրաժեշտ աշխատանքները, 8) խմբագրում և ձևակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագրերը և կատարում դրանց հրատարակման ու առաքման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 9) կատարում է խորհրդակցությունների, սեմինարների և հանդիպումների կազմակերպման և դրանց արձանագրությունների կազմման աշխատանքները, 10) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները կատարողներին տրամադրման և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները, 11) կատարում է համայնքում գործազրկության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և ներկայացնում դրանց մեղմման և վերացման վերաբերյալ առաջարկություններ, 12) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: