Վանաձորի քաղաքապետարանի համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու մրցույթների հաղթողները

Համայնքային ծառայության  պաշտոններ

Համայնքի անվանումը

Պաշտոնի անվանումը

Պաշտոնի

անձնագրի ծածկագիրը

Մրցույթի

ամիս

ամսաթիվը

Դիմողների

թիվը

Մասնա-

կիցների

թիվը

Հաղթողի վերաբերյալ անձնական տվյալներ

 

Անուն Ազգանուն

 

Կրթություն

 

 

ԳԼԽԱՎՈՐ

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Վանաձոր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ

1.3-2

27.02.2013թ.

3

3

Այվազյան Հասմիկ

բարձրագույն

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

Վանաձոր առևտրի և սպասարկման,տրանսպորտը համակարգող բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-27

26.02.2013թ.

1

1

Ղամբարյան Արթուր

բարձրագույն

2

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-29

26.02.2013թ.

1

1

Սարոյան Կարեն

բարձրագույն

3

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-32

26.02.2013թ.

1

1

Եդոյան Արմեն

բարձրագույն

4

Վանաձոր սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-42

26.02.2013թ.

1

1

Հակոբյան Ինեսա

բարձրագույն

ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ

3.1-23

26.02.2013թ.

2

1

Մկրտչյան Կարապետ

միջնակարգ մասնագիտական

 

You May Also Like

Leave a Reply