ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ

ՉԱՏԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ
Բաժնի պետ
 + (374 60) 65 03 71
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 71
ԱԴԱՄՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՎԱՐՇԱՄԻ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 71
ՄԱՑԱԿՅԱՆ ԳՈՌ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 71
 
 
1) հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին, ներքին աուդիտորի վարքագծի կանոններին, ներքին աուդիտի կանոնակարգին և լիազոր մարմնի հաստատած ներքին աուդիտի մեթոդաբանությանը, 2) պատրաստում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագիծը, 3) պատրաստում, հաստատում է ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, դրանց փոփոխությունները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարի վավերացմանը, 4) յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և հաստատում է աուդիտորական առաջադրանք, 5) համայնքի ղեկավարին զեկուցում է աուդիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների վերաբերյալ, 6) առաջարկում է համայնքի ղեկավարին՝ փորձագետ նշանակել, եթե ներքին աուդիտի իրականացման համար պահանջվում են հատուկ գիտելիքներ ու հմտություններ, 7) կազմում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան և օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվետվություններ, 8) հետևում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կատարմանը և ներքին աուդիտի մեթոդաբանության իրականացմանը, 9) անհրաժեշտության դեպքում, խորհրդակցելով լիազոր մարմնի հետ, մշակում է առանձին մեթոդաբանություն՝ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության համար, 10) ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների՝ ներքին գնահատումների, միջոցով իրականացնում է աուդիտի որակի երաշխավորման ծրագիր՝ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով նաև արտաքին խորհրդատուների, 11) համագործակցում է ներքին աուդիտի կոմիտեի և դրա անդամների հետ, մասնակցում նրանց խորհրդակցություններին, ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ: Բաժնի պետը բացի ներքին աուդիտին առնչվող աշխատանքներից աշխատակազմում այլ գործառույթներ և աշխատանքներ իրականացնելու իրավունք չունի: Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ