Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2019թ. մարտի 18-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամաս կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի է դրվում հողամաս. Այգեգործական նպատակով հողամասերի համար   0,02704հա 1 լոտով

   ա)  Այգեգործական նպատակով հողամասերի համար (10 տարի ժամկետով) 

1ա.1 Զոր. Անդրանիկի փողոց թիվ 8/3-2 հողամաս  0.02704հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3308-0001-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 5408 դրամ:

Հողամասի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2019թ.  մարտի  13-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

 Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like