«Վանաձոր համայնքի թիվ 34 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ դաստիարակի թափուր պաշտոնի համար (1,12 դրույքաչափ)

Մրցույթին կարող է մասնակցել այն անձը, ով ունի միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ( բակալավր, ղիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն համապատասխան որակավորմամբ:

Մրցույթի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը

  • դիմում (Ձև 1) լրացվում է տեղում ,
  • կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ),
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում),
  • ինքնակենսագրություն (Ձև 4) ստանալ https://escs.am/am/news/11978 հղումից,
  • մեկ լուսանկար 3×4 չափի
  • այլ պետությունների քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
  • Հայաստանի Հանրապետու թյան արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում Են նաև զինվորական գրքույկ կամ, զինվորական կցագրման վկայական,
  • հրատարակված հողվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել անձամբ անձը հաստատող փաստաթղթերով: Փաստաթղթերն ընդունվում են հրապարակման օրվանից մինչև ապրիլի 25-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 08:30- ից 17:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Մրցույթն անց է կացվելու ապրիլի 28- ին, ժամը 13:00-իև ք. Վանաձոր Տւպւոև 3 Տաշիրի խճ. 5 հասցեում:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտարարությանը հետևել նաև

կայքով:

Մրցույթն անց է կացվելու երկու փուլով գրավոր և բանավոր:

Հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ հետրյալ հղումով https://escs.am/am/news/11978 Տեղեկությունների համար կարող եք զաևգահարել(098) 04-24-54 հեոախոսահամարով:

You May Also Like