Մրցույթ դեկտեմբերի 26-ին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2014թ. դեկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 1200-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի են դրվում հողամասեր.
Հասարակական սպասարկման օբեկտներ,ավտոտնակներ,տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների կառուցապատում__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.0004հա, 0.01587հա, 0.39558հա 1, 7,1 լոտերով__
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

ա) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ
(5 տարի ժամկետով)
1ա.1 Աղայան փողոց թիվ 61/3-1 հողամաս 0.0004հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0715-0022
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է
ամսական 2400 դրամ:
բ) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1բ.1 Վարդանանց փողոց թիվ 86-35 հողամաս 0.0028հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0437-0150
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 672 դրամ:
1բ.2 Կ.Դեմիրճյան 18-23 հողամաս 0.00292հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0329-0026
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 701 դրամ:
1բ.3 Իսահակյան 1-ին նրբանցք 13-16 հողամաս 0,00217հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0718-0073
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 521 դրամ:
1բ.4 Տիգրան Մեծի պողոտա 56-20 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0434-0207
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 504 դրամ:
1բ. 5 Ներսիսյան թաղամաս 7-51/27 հողամաս 0.0018հա
հողամասի ծածկագիր- 06-001-0740-0070
/հատուկ պայման/
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 324 դրամ:
1բ.6 Զորյան 21-62 հողամաս 0.00198հա
հողամասի ծածկագիր- 06-001-0344-0096
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 475 դրամ:
1բ.7 Տարոն-4, ՄՄՇ 25/6-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր- 06-001-0108-0126
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
գ) ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ
(5 տարի ժամկետով)
1գ.1 Լոռվա խճուղի 18 հողամաս 0.39558հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1207-0005
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 158232 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2014թ. դեկտեմբերի 22-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 4-62-16
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply