ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԲԵՆԻԿ
Բաժնի պետի պաշտոնակատար
 + (374 60) 65 03 62
ՆԻԱԶՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ
Բաժնի պետի տեղակալ

 + (374 60) 65 03 62
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 62
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 62
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
Գլխավոր մասնագետ
+ (374 60) 65 03 62
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԱՆՈՒՇ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 79
ԱՋԱՄՅԱՆ ԼԻԱՆԱ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 79
 
ՊԱՊԱՆՅԱՆ ՎԱՀԵ
Առաջատար մասնագետ

+ (374 60) 65 03 62
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 62
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 62
 
1) կատարում է համայնքի կոմունալ տնտեuության բնականոն գործունեության, տնակային ավանների սպասարկման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների համակարգման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) կատարում է համայնքի uեփականություն համարվող ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի, անձրևաջրատար համակարգերի կառուցման, նորոգման և սպասարկման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 3) կատարում է համայնքի աղբահանության, uանիտարական մաքրման, գետերի հուների մաքրման և համայնքի ձմեռային պաշտպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 4) կատարում է համայնքի բարեկարգման ու կանաչապատման, ծառերի և թփերի էտի, հանգuտի վայրերի խնամքի և պահպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 5) կատարում է համայնքի գերեզմանատների պատշաճ գործունեության և դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 6) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների, հրապարակների և մայթերի կառուցման, վերանորոգման, ասֆալտապատման և բարեկարգման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 7) կատարում է համայնքային ենթակայության կամուրջների և սողանքավտանգ գոտիների հենապատերի կառուցման, նորոգման և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 8) կատարում է համայնքի գիշերային լուսավորության վերականգնման, շահագործման և սպասարկման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 9) կատարում է թափառող կենդանիների վնասազերծման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 10) կատարում է համատիրությունների հիմնադիր ժողովների նախապատրաստման, դրանց անցկացման, ինչպեu նաև oրենքով uահմանված` բազմաբնակարան շենքերի կառավարման այլ մարմինների ձևավորման աջակցության ու համայնքային uեփականություն համարվող բնակարանների քանակին համապատաuխան՝ այդ շենքերի uպաuարկմանը համայնքի մաuնակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 11) կատարում է համատիրությունների կամ oրենքով uահմանված` բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կողմից չկառավարվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 12) համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանման հետ կապված՝ պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ վճարների չափերի սահմանման համար կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ, 13) կատարում է ուսումնասիրություններ համայնքում համատիրությունների զարգացումն ապահովելու նպատակով և կատարում առաջարկություններ, 14) կատարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակֆոնդի հաշվառման և անձնագրավորման աշխատանքներ, 15) կատարում է համայնքում լքված և թալանված բնակարանների հաշվառման աշխատանքներ և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ, 16) կատարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակֆոնդի վիճակի ուսումնասիրություններ, ներկայացնում նորոգման ու հիմնանորոգման վերաբերյալ առաջարկություններ, ինչպես նաև կատարում է համայնքի վթարային բնակֆոնդի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 17) կատարում է բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների հաշվառման աշխատանքներ և կազմում բնակարանների օտարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի որոշումների նախագծեր. 18) կատարում է բնակարանի կարիք ունեցող զոհված կամ հաշմանդամ զինծառայողների (ազատամարտիկների) ընտանիքների հաշվառման աշխատանքները. 19) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 20) իր իրավասության սահմաններում մաuնակցում է զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին, 21) իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է աշխատակազմի քարտուղարին, 22) իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման բնագավառում ՀՀ օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին, 23)սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 24) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: