2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ 2015Թ. Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1.Տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում Կատարվել է ՏԻՄ-ի կողմից իրականացվող գործառույթների, ծրագրերի, մրցույթների վերաբերյալ հասարակության լայն շերտերին իրազեկումը ինտերնետային կայքէջի և

Կարդալ ավելին...