ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վանաձորի համայնքապետարանի ներքին աուդիտի բաժինը առաջնորդվում է ՀՀ Ներքին աուդիտի մասին օրենքով: Ներքին աուդիտը իրականացվում է ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա:

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականի ընթացքում Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի գնումների բաժնի կողմից կազմակերպվել և իրականացվել են թվով 132 գնման գործընթացներ /մրցույթներ/, որոնցից 25-ը հայտարարվել են չկայացած։ Սուբվենցիոն

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ ԱՐԹՈՒՐ ՕՀԱՆՅԱՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նախապատրաստվել և հրավիրվել է համայնքի ավագանու 10 նիստ: Ըստ պատկանելիության առաքվել և արխիվացվել է  ավագանու 137 որոշում: Սահմանված կարգով  տեղի են ունեցել 81 վարչական

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ …

2020թ. ընթացքում ֆիզկուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժին է հասցեագրվել իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից ուղարկված 68 գրություն, որոնց սահմանված ժամկետներում տրվել է համապատասխան

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ …

Մշակույթի,կրթության և զբոսաշրջության հարցերի բաժինը ղեկավարում, կազմակերպում, վերահսկում է համայնքային  ենթակայության  7 դպրոցներիի (3 երաժշտական, 2 արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի), 3 մշակույթի տան, Գրադարանների

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒսումնասիրվել և համապատասխան ընթացք են տրվել համայնքի ղեկավարի բոլոր հանձնարարականներին և առաջարկներին: Հաշվետու ժամանակաշրջանում համակարգվել է համատիրություններին պարբերաբար ցուցաբերվող խորհրդատվական աջակցությունների¸ ինչպես նաև եռամսյակային

Կարդալ ավելին...

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ…

2020 թվականի ընթացքում Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին մուտքագրվել են՝   ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան 2 որոշում 2 ծանուցում ՀՀ վճռաբեկ դատարան 4 որոշում

Կարդալ ավելին...