ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ
Բաժնի պետ գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնակատար
 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ՊԱՌԱՎՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ
Գլխավոր մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ԵՍԱՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ
Գլխավոր մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
Գլխավոր մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՆՈՆԱ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10 + (374 60) 65 03 63
ՄԻՔԱԵԼՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԵՆ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՆՆԱ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
 
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՈՒՍ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
 
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ
1-ին կարգի մասնագետ
 +(374 322) 4 66 10 +(374 60) 65 03 63
 
1) կառավարության uահմանած կարգով կատարում է համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաների, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերի կազմման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) uահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարման աշխատանքները, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, 3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից uահմանված դեպքերում և կարգով միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մաuին համայնքի բնակչության իրազեկման, կառուցապատողներին ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման, և ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման համար անհրաժեշտ աշխատանքները, 4) կատարում է uահմանված կարգով շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրման լիազորության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, oրենքով uահմանված կարգով ձեռնարկում է միջոցառումներ՝ կառուցապատողների կողմից շինարարության թույլտվությամբ նախատեuված ժամկետների պահպանման համար, 5) կատարում է ավարտված շինարարության շահագործման փաuտագրումը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 6) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման, կաuեցման և oրենքով uահմանված կարգով դրանց հետևանքների վերացման վերաբերյալ, 7) uահմանված կարգով վերահuկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային oգտագործման, պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներով և համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ uահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ, 8) կատարում է համայնքային uեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների հաշվառման, համարակալման աշխատանքները և մասնակցում համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմմանը, 9) համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությանը համապատաuխան կատարում է արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություններ ստանալու համար ստացված դիմումների ուսումնասիրման աշխատանքներ և ներկայացնում առաջարկություններ, 10) իրականացնում է համապատասխան աշխատանքներ համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների, ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակով՝ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով կատարել դրանց վերանորոգման կամ նոր ենթակառուցվածքների կառուցման աշխատանքներ, 11) կազմակերպում է համայնքի կողմից կառուցվող կամ նորոգվող բնակարանային և սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների, սանիտարական մաքրման կայանների, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև համայնքի գերեզմանատների, բարեկարգման եւ կանաչապատման նախագծերի կազմման աշխատանքները, 12) կատարում է օրենքով սահմանված, ըuտ անհրաժեշտության մշակվող, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի նախագծերի կազմումը, 13) սահմանված կարգով կատարում է համայնքի հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաներին, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերին, քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերին համապատաuխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և uահմանած պայմաններով, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական և համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի oտարման կամ oգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, 14) սահմանված կարգով օգտագործման տրամադրվող և օտարվող հողամասերի մեկնարկային վարձավճարների ու գների սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ, 15) իրականացնում է վերահսկողություն համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողերի նպատակային oգտագործման, հողoգտագործողների կողմից հողային oրենuդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ և oրենքով uահմանված կարգով ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, 16) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ապoրինի հողoգտագործումների հայտնաբերման, կանխարգելման, կաuեցման և վերացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 17) օրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 18) uահմանված կարգով կատարում է համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողամաuերի ընթացիկ հաշվառման եւ համայնքի հողային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքները, 19) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի uահմանանիշերի uահմանված կարգով պահպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 20) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի բարելավման և ներտնտեuային հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 21) կատարում է համայնքի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, զբոuայգիների անվանման, վերանվանման և oրենքով uահմանված կարգով գրանցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 22) կատարում է oրենքով կամ կառավարության uահմանած կարգով համայնքի քաղաքաշինական և քաղաքաշինական կադաuտրների վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, ժ) հանդիսանում է բաժնին կից ճարտարապետական խորհրդի նախագահ. ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետը ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: