ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ, ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺԻՆ

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷԴԻԿ
Բաժնի պետ
 +(374 60) 65-03-54
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԱՎԱԳՅԱՆ ԻԼՈՆԱ
Գլխավոր մասնագետ
 +(374 60) 65-03-67
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՇ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65-03-67
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԼԻԱՆՆԱ
Առաջատար մասնագետ
+(374 60) 65-03-67
1) իրականացնում է հանրության հետ կապը, իրազեկումը, տեղեկատվության փոխանակման աշխատանքները. 2) ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը և պարբերական թարմացումը. 3) իրականացնում է Վանաձորի համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը. 4) ապահովում է համագործակցության պայմանագրերի ստորագրման, պարգևատրումների, տոնական ընդունելությունների և այլ միջոցառումների արարողակարգը. 5) աջակցում է աշխատակազմի քարտուղարին ավագանու նիստերի կազմակերպման, տեսաարձանագրման, հանրային իրազեկման և լրատվության կազմակերպման աշխատանքներում. 6) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվության տնօրինողի պարտականություններ. 7) իրականացնում է տեսա և լուսա նյութերի դասակարգումը և արխիվացումը. 8) աջակցում է համայնքի սոցիալապես կարիքավոր բնակչության հաշվառման գործընթացին. 9) աջակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունների իրականացմանը. 10) նախապատրաստում է Վանաձոր համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ բոլոր արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը և աշխատակազմի այլ պաշտոնատար անձանց մոտ արտասահմանյան պատվիրակությունների և օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց հետ կապված արարողակարգային միջոցառումները. թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: