ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ՍԱՍՈՒՆ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
Բաժնի պետի պաշտոնակատար
+ (374 322)  4 11 00 + (374 60) 65 03 80
ՄԱՑԱԿԱՅՆ ԳԵՎՈՐԳ 
Բաժնի պետի տեղակալ

 + (374 322) 4 11 00
+ (374 60) 65 03 80
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 81
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԿԱՄԻԼԱ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 81
 
ԱԲՈՎՅԱՆ ԱՐՄԵՆ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 81
 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍԵՐՅԱՆ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 81
ՄԻՍԿԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ
Առաջատար մասնագետ
 + (374 60) 65 03 81
 
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ
Առաջին կարգի մասնագետ
 + (374 60) 65 03 81
 
1) կատարում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման, շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ, 3) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ հաստատությունների գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ ներկայացնում է առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը, 4) ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու համար հավաքական թիմերի կազմավորման վերաբերյալ, կազմակերպում կամ մասնակցում է առաջնությունների, մրցաշարերի, հուշամրցաշարերի և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին, 5) մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և մասնակցում դրանց իրագործմանը, 6) ուսումնասիրում է համայնքի բնակչության պահանջները և կատարում uպորտային հրապարակների ու մարզական այլ կառույցների շինարարության և հանգuտի գոտիների ստեղծման առաջարկություններ, 7) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 8) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: