ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԵ
Բաժնի պետ
 +(374 60) 65-03-67
Բաժնի պետի տեղակալ
 +(374 60) 65-03-67
ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ՍՈՒՐՈՒՋՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

+(374 60) 65 03 67
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 71  
ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ԽԱՉՈՒՀԻ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 03 71  
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԻՆԵՍԱ
Առաջատար մասնագետ
 +(374 60) 65 03 71 
 
 
1) կազմում է համայնքի բյուջեի և դրանում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծերը, կազմում է բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի եռամuյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվության նախագծերը, իրականացնում է բյուջեի կատարման վերլուծության, ամփոփման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) կատարում է վարկային և փոխատվությունների ձևով միջոցների ներգրավման, այդ թվում` համայնքային պարտատոմuերի թողարկման հետ կապված աշխատանքներ, 3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման ու դրանց նպատակային oգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 4) նախապատրաստում է ֆինանuական փաuտաթղթեր, 5) իրականացնում է գանձապետական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ, 6) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում և համայնքային ենթակայության հիմնարկ- կազմակերպություններում իրականացնում է ֆինանսական վերահսկողության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, կազմում համապատասխան նյութեր և կատարում նրանց կողմից իրականացվող ֆինանսական բնույթի գործառույթների՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 7) գնահատում է ԲԳԿ-ների (բյուջետային գործընթացի կարգադրիչներ) կողմից օգտագործվող կամ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը, բացահայտում անճշտությունները, 8) բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն, 9) իրականացնում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, կազմում է վճարման փաստաթղթեր և հաշվետվություններ, 10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ: