Հանրագիր

(Համաձայն «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների)

Հանրագիր ներկայացնելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք:

1.Մինչև տասնչորս տարեկան անչափահասները հանրագիրը ներկայացնում են օրինական ներկայացուցչի միջոցով:

2.Հանրագիրը ներկայացվում է գրավոր` թղթային (առձեռն կամ փոստով) կամ էլեկտրոնային եղանակով:

3.Հանրագիրը ներկայացվում է հայերեն, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Հանրագրերը ՏԻՄ մարմիններին ներկայացվում են միայն ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված  ձևաթղթին համապատասխան

ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ