Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. օգոստոսի 16-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ:

Մրցույթի են դրվում  հողամասեր. Ավտոտնակներ և ավտոբուսի կանգառ (Հողամասի նպատակային նշանակությունը) 0.0109 հա 4 լոտով   և   0,003հա 1 լոտով

ա) Ավտոտնակներ

                                           (10 տարի ժամկետով)

 1ա.1  Կ. Դեմիրճյան փողոց թիվ 2-1 հողամաս                  0.0032հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0275-0020

            Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

            սահմանված է ամսական 768 դրամ:

 1ա.2  Համբարձումյան փողոց թիվ 3-1/6 հողամաս          0.0021հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1007-0017

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական 252  դրամ:

1ա.3  Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/1 հողամաս          0.0028հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0090

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական  336 դրամ:

 1ա.4  Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/2 հողամաս         0.0028հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0089

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական 336  դրամ:

բ) ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԿԱՆԳԱՌ

              (5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

 1բ.1  Տ. Մեծի պողոտա թիվ 11 հողամաս

           հողամասի ծածկագիր – 06-001-339-046

            0.003հա, որից`

ա)0.0006հա   մակերեսով  հողամասը   գործունեություն

(առևտուր, սպասարկում և այլն) ծավալելեու նպատակով շինություն կառուցելու և տեղադրելու համար

բ)0.0024հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ  մրցույթում հաղթող  ճանաչված մասնակցին` համաձայն հաստատված նախագծի, պարտավորեցնել սեփական միջոցներով բարեկարգել ավտոբուսի կանգառը և իրականացնել շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ:

 Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է 0,0006հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ ամսական 4800 դրամ, իսկ 0,0024հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ ամսական 1920 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

  Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

   Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2017թ.  օգոստոսի 10-ին` ժամը 18:00-ին:

   Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

 Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply