Ավագանու որոշում թիվ 58-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 նոյեմբերի 2014 թվականի N 58-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածով, hամաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն`
1.1. Եկամուտների գծով – 2242083.5 հազ.դրամ
այդ թվում`
* վարչական բյուջեի մասով – 2195083.5 հազ.դրամ,
* ֆոնդային բյուջեի մասով – 47000.0 հազ.դրամ:

1.2. Ծախսերի գծով – 2242083.5 հազ.դրամ
այդ թվում`
* վարչական բյուջեի մասով – 2195083.5 հազ.դրամ,
* ֆոնդային բյուջեի մասով – 47000.0 հազ.դրամ:
2. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեի եկամուտներն ըստ առանձին եկամտատեսակների` համաձայն հավելված թիվ 1-ի:
3. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 2-ի:
4. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 3-ի:
5. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը, համաձայն հավելված թիվ 4-ի:
6. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 5-ի:
7. Հաստատել Վանաձորի համայնքի բյուջեի 2015թ. ծախսերը՝ ըստ գործառական դասակարգման և ըստ բաժինների, խմբերի ու դասերի, համաձայն թիվ 6-21 հավելվածների:
8. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2015թ. բյուջեով նախատեսված եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունները 2012-2014թթ. համապատասխան ցուցանիշների նկատմամբ, համաձայն թիվ 22-24 հավելվածների:

36

9. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին», ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն թույլատրել համայնքի ղեկավարին 2015 թվականին անհրաժեշտության դեպքում, սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 3 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք:
10. Համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և լրիվ ծավալով ֆինանսավորվում են`
ա) աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումները.
բ) սանմաքրումը, աղբահանությունը.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Գ.Շահինյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Հարությունյան
Կ.Պառավյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Փելեշյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ս.Ղամբարյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Գրիգորյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Օհանյան

ԴԵՄ

Ա.Խաչատրյան

ՁԵՌՆՊԱՀ

Ա.Մատինյան

You May Also Like

Leave a Reply