2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ 2015Թ. Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1.Տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում

Կատարվել է

  • ՏԻՄ-ի կողմից իրականացվող գործառույթների, ծրագրերի, մրցույթների վերաբերյալ հասարակության լայն շերտերին իրազեկումը ինտերնետային կայքէջի և ԶԼՄ-ների միջոցով,
  • համակարգչային և այլ հարակից տեխնիկական բազայի թարմացումը,
  • քաղաքապետարանի բոլոր համակարգիչների ներքին ցանցի ընդլայնումը,
  • աշխատակիցների համակարգչային հմտությունների զարգացումը կամ նրանց վերապատրաստումը
  • համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում
  • am կայք էջի շահագործում
  • 18 մբ/վրկ կորպորատիվ ինտերնետային կապ

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

1 Ճանապարհների փոսային և կապիտալ նորոգումներ, մայթերի կապիտալ նորոգում  

Կատարված է

2 Ճանապարհների, անցումների, խաչմերուկների նշագծում  

Կատարված է

3 Անձրևաջրատար համակարգի սպասարկում  

Կատարված է

4 Անձրևաջրատար համակարգի բաց և փակ դիտահորերի նորոգումներ  

Կատարված է

5 Կանաչ տարածքների սպասարկում  

Կատարված է

6 Կամուրջների նորոգում
7 Հենապատերի նորոգում
8 Գետերի հուների մաքրում  

Կատարված է

9 Փողոցների գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնում  

Կատարված է

10 Փողոցների սանիտարական մաքրում  

Կատարված է

11 Կենցաղային աղբահանություն  

Կատարված է

12 Թափառող կենդանիների վնասազերծում  

Կատարված է

13 Այգիների և պուրակների սպասարկում
14 Գերեզմանատների սպասարկում
15 Բնակչության խմելու ջրի մատակարարման բարելավում
16 Համայնքի բնակչության համար շուրջօրյա խմելու ջրի մատակարարում
17 Հեղեղատարների վերակառուցում
18 Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն:  

Կատարված է

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

N նպատակ (ներ) խնդիր (ներ) արդյունք (ներ)
1  

Վանաձոր քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակում

 

Կատարված է

2 2013-2016թթ. քաղաքի կենտրոնի բեռնաթափում, ծայրամասային թաղամասերի զարգացում և քաղաքի ընդհանուր համաչափ զարգացում Բազում թաղամասի գոտիավորման նախագծի պատվիրում Կատարվել է Տարոն 4 թաղամասում
3 Կենտրոն թաղամասի գոտիավորման նախագծի պատվիրում  

կատարված է

4 Խնձորուտ թաղամասի

գոտիավորման նախագծի պատվիրում

 

չի կատարված

5  

Համայնքի քաղաքաշինական կենսագործունեության կարգավորում

Համայնքային ենթակայության կառույցների նորոգում և ամրացում  

կատարված է

6  

Բնակարանային և հասարակական սպասարկման մակերեսների ավելացում

Կիսակառույց շինությունների ավարտման աշխատանքներ  

կատարված է մասնակի

7 Նոր բնակելի և հասարակական շինությունների կառուցում կատարված է ներկայացված է հաշվետվ. մեջ
8 Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում Մասնագիտական գույքի, գործիքների և սարքավորումների ձեռքբերում  

չի կատարված

9 Քաղաքի գլխավոր 3 մուտքերի ձևավորում Քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավում չի կատարված
10 Հանրային զուգարանների կառուցում Բնակչության կենսական կարիքների ապահովում  

չի կատարված

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Թիվ 3 ՆՈՒՀ-ի շենքի կառուցում չի կատարվել
2. Թիվ 4 ՆՈՒՀ-ի շենքի կառուցում չի կատարվել
3. Թիվ 7 ՆՈՒՀ-ի շենքի վերանորոգում, բակի ցանկապատում, խաղահրապարակի կառուցում, գազաֆիկացում չի կատարվել
4. Թիվ 8 ՆՈՒՀ-ի շենքի կառուցում չի կատարվել
5. Թիվ 10 ՆՈՒՀ-ի շենքի վերանորոգում, միջնապատի կառուցում, բակի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում չի կատարվել
6. Թիվ 11 ՆՈՒՀ-ի շենքի վերանորոգում, միջնապատի կառուցում, բակի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում չի կատարվել
7. Թիվ 24 ՆՈՒՀ-ում ֆիզկուլտուրայի դահլիճի կառուցում, խաղահրապարակի կառուցում չի կատարվել
8. Թիվ 28 ՆՈՒՀ-ում ֆիզկուլտուրայի դահլիճի կառուցում, բակի բարեկարգում, ցանկապատում, խաղահրապարակի վերանորոգում չի կատարվել
9. Թիվ 32 ՆՈՒՀ-ում բակի բարեկարգում և խաղահրապարակի կառուցում չի կատարվել
10. Թիվ 34 ՆՈՒՀ-ում նոր խմբի բացում, շենքի հիմնանորոգում, խաղահրապարակի և տանիքի կառուցում, գազաֆիկացում չի կատարվել
11. Թիվ 40 ՆՈՒՀ-ում շենքի վերանորոգում, բակի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում չի կատարվել
12. Թիվ 3 մշակույթի տան դահլիճի տանիքի վերանորոգում, գազաֆիկացում, ջեռուցման համակարգի տեղադրում չի կատարվել
13. Վերանորոգման աշխատանքներ, գազաֆիկացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրում, տեխնիկական միջոցների հատկացում, ԳԿՀ-ի բոլոր մասնաճյուղերում: չի կատարվել

(մասն. վեր.)

14. Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի ոչ արդյունավետ աշխատող կաթսայատան փոխարինում նորով չի կատարվել
15. Երաժշտական դպրոցների համար աշակերտական սեղան-նստարանների, երաժշտական գործիքների (ժող. նվագարաններ, ջութակներ, դաշնամուրներ, ռոյալներ) և երաժշտական գրականության ձեռքբերում կատարվել է
16. Երաժշտական դպրոցների համար երաժշտական գրականության ձեռքբերում չի կատարվել
17. Մշակույթի տների, թատրոնների, գեղարվեստական կատարողական համույթների համար գրասեղանների, պահարանների, աթոռների, բեմական հագուստների, էլեկտրոնային սարքավորումների ձեռքբերում կատարվել է
18. Ոլորտի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացում կատարվել է
19. Գրքերի հրատարակչության աջակցություն չի կատարվել
20. Ցուցահանդեսների, ստեղծագործական ցերեկույթների, փառատոնների, մրցույթների կազմակերպում կատարվել է
21. Ստեղծագործական կոլեկտիվների և անհատների հանրապետական և միջազգային փառատոն – ստուգատեսների մասնակցելուն աջակցություն կատարվել է
22. Կրթության, մշակույթի, արվեստի և գրականության ոլորտի մարդկանց նյութական աջակցություն և խրախուսում կատարվել է
23. Տոների մասսայական միջոցառումների կազմակերպում կատարվել է
24. Բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում զինվորնեի, սոցիալապես անապահով խավերի, հաշմանդամների, ծերերի, ծնողազուրկ երեխաների համար կատարվել է

 

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

1. <<Տարոն>> համալիր մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում: կատարվել է
2. <<Ա. Ազարյանի անվան <<Կենտրոն>> համալիր մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի լուսավորության ձևափոխում: կատարվել է
3. <<Ձմեռային մարզաձևերի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի վերանորոգում: կատարվել է
4. <<Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի կոսմետիկ վերանորոգում: կատարվել է
5. Մարզադպրոցների համար ձեռք է բերվել որոշակի մարզագույք և մարզահագուստ: կատարվել է
6. Մարզադպրոցները համալրվել են համակարգիչներով և ինտերնետային կապով: կատարվել է

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

1 Բարձրացնել բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի իրազեկումը շենքի կառավարման խնդիրների վերաբերյալ.

ա) յուրաքանչյուր ամիս հրավիրվում է համատիրությունների ղեկավարների խորհրդակցություն, քննարկվում են բազմաբնակարան շենքերի պահպանման համար պարբերաբար իրականացվող աշխատանքները, որը լուսաբանվում է ԶԼՄ-ներով.

բ) համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի աշխատակիցների և համատիրությունների ղեկավարների կողմից ԶԼՄ-ներով պարբերաբար քննարկումներ են իրականացվում «Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» և «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքների վերաբերյալ:

2 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների աշխատանքն ավելի թափանցիկ դարձնել.

ա) յուրաքանչյուր շաբաթ համատիրությունները Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժին են ներկայացնում պարտադիր նորմերի կատարման մասին տեղեկատվություն.

բ) համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի աշխատակիցները եռամսյակային շրջայցերի ժամանակ տեսողական զննության են ենթարկում համատիրությունների ընդհանուր օգտագործման տարածքները, արձանագրում թերությունները, հանդիպում են բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին, զրուցում նրանց հետ՝ բացատրելով համատիրության անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները:

 

3 Իրականացվել է թվով 55 բնակարանների օտարման կարգով սեփականաշնորհում (որից 7 բնակարան երրորդ կարգի վթարայնություն ունեցող շենքերից)՝ համաձայն համայնքի ավագանու 23.03.2001թ. թիվ 21 և 26.08.2005թ. թիվ 212 որոշումների:
4 01.02.2016 թվականի դրությամբ համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակարանների թիվը կազմում է 738, որից 1-ին և 2-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող շենքերից՝ 557 բնակարան, իսկ 3-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող շենքերից՝ 181 բնակարան:
5 Վանաձոր քաղաքի թվով 1057 բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ կազմվել է անձնագրավորված տեղեկատվություն:
6 Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ.

ա) ՀՀ կառավարության միջոցներով հիմնանորոգվել են թվով հինգ՝ Տ. Մեծի թիվ 71, Մոսկովյան փողոց թիվ 60, Ներսիսյան թաղամաս թիվ 3, Չուխաջյան թաղամաս թիվ 7 և Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 8 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները, շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է 50 550 000 (հիսուն միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) դրամ.

բ) համատիրությունների կողմից իրականացվել են տանիքների նորոգման աշխատանքներ՝ 7 039մ2 ազբոհերձաքարով, 1 413 մ2 մետաղական թիթեղով, 1 100մ2 ցինկապատ թիթեղով:

7 Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել համատիրությունների միջոցներով՝ հարդարման աշխատանքներ՝ 11050մ2, ապակեպատում՝ 918 մ2, տեղադրվել է թվով 75 դուռ:
8 Համատիրությունների կողմից տեղադրվել է թվով 6 նստարան («Սիփան», «Նարեկ», «Փյունիկ» համատիրություններ) և թվով 9 խաղային սարքավորում («Շինարար» և «Բազում» համատիրություններ):
9 Բազմաբնակարան շենքերի ներքին ընդհանուր օգտագործման ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են համատիրությունների միջոցներով, ընդհանուր առմամբ վերանորոգվել է ջրագիծ՝ 1 815մ և կոյուղագիծ՝ 1 644մ:

 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

1 Տեղական տուրքերի հավաքագրումը 108,5%
2 Բացօթյա փողոցային առևտրի նվազեցումը և աստիճանաբար վերացում ընթացքի մեջ է
3 Ժամը 2400-ից հետո աշխատող օբյեկտներից տեղական տուրքի հավաքագրում 133,3%
4 Անցումն առևտրի և սպասարկման առավել քաղաքակիրթ մեթոդների՝ ազգաբնակչության սպասարկումը բարելավելու նպատակով ընթացքի մեջ է

 

 

You May Also Like

Leave a Reply