- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2016թ. մարտի 9-ին`ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ:
Մրցույթի են դրվում հողամասեր.
Ավտոտնակներ, ավտոբուսի կանգառներ և մառաններ__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.01463հա, 0.004928հա, 0.00194 հա, 7,1,1 լոտերով__
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)
ա) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1ա.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թիվ 5/16-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0039-0050
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
1ա.2 Տարոն-4, Մեք. թիվ 1/1-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0102
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
1ա.3 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 55/6-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0015-0031
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
1ա.4 Սուխումի փողոց թիվ 1-1/2 հողամաս 0.00198հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0084
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 237,6 դրամ:
1ա.5 Չերկասի փողոց թիվ 4-8 հողամաս 0.00238հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0083
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 285,6 դրամ:
1ա.6 Իսահակյան փողոց թիվ 4-15 հողամաս 0.00217հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0744-0014
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 390,6 դրամ:
1ա.7 Նարեկացու փողոց թիվ 12/3-1 հողամաս 0.0018հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0262-0065
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 216 դրամ:
բ) ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐ
(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)
1բ.1 Վարդանանց փողոց թիվ 88/1-2 հողամաս
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0437-0156
0.004928հա, որից`
ա) 0.00226հա մակերեսով հողամասը գործունեություն (առևտուր, սպասարկում և այլն) ծավալելեու նպատակով շինություն կառուցելու և տեղադրելու համար
բ) 0.002668հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին`համաձայն հաստատված նախագծի, պարտավորեցնել սեփական միջոցներով ավտոբուսի կանգառ կառուցել և շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ իրականացնել:
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է 0,00226հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ ամսական 800 դրամ:
գ)ՄԱՌԱՆՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1գ.1 Մոսկովյան փողոց թիվ 64-32/1 հողամաս 0.00194հա
Հողամասի ծածկագիր – 06-001-0424-0374
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 465,6 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ(սերվիտուտ) չկան:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2016թ. մարտի 3-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 2-58-94
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru