Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2016թ. հոկտեմբերի 20-ին`ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ

Մրցույթի են դրվում  հողամասեր.  

 Ավտոտնակներ,հասարակական սպասարկման օբյեկտներ, (Հողամասի նպատակային նշանակությունը) 0.00994հա, 0.0015հա, 4,1 լոտերով

               (մակերեսը)                     (լոտերի քանակը)

ա) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1ա.1  Աղայան   փողոցի  թիվ  76-7  հողամաս                      0.00175հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0716-0027
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային  գինը սահմանված է ամսական  18 դրամ:
1ա.2 Աղայան  փողոցի  թիվ  74-2/18  հողամաս                     0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0537-0036
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  18  դրամ:
1ա.3  Տարոն-4, Մեք.   թիվ  3/8-1  հողամաս                            0.00399հա

հողամասի ծածկագիր –06-001-0109-0112
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսակա

12 դրամ:
1ա.4  Տարոն-2, ՔՇՀ-4 փողոց   թիվ  2/16-1  հողամաս            0.0021հա

հողամասի ծածկագիր –06-001-0039-0051
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսակա

12 դրամ:
բ) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

1բ.1  Մյասնիկյան   փողոց  թիվ  5/5-3   հողամաս           0.0015հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0429-0224

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  1200 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ  սահմանափակումներ(սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ. հոկտեմբերի  13-ին` ժամը 18:00-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար  դիմել  Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե  Տիգրան  Մեծի պողոտա 22   Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply