- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժին

Posted By Vanadzor On April 10, 2014 @ 17:26 In Աշխատակազմ | No Comments

Մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժին

ԲԱԴՅԱՆ ԳՈՌ
Բաժնի պետ

 + (374 60) 65 05 55
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼԻԴԱ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50
ԼՈՌՅԱՆ ՎԱԼՅԱ

 

Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ /Ֆիզ./
ՄԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ /Փոխ./

 

Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԱՆՆԱ /Ֆիզ./
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ /Փոխ./
Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԵՎԱԿ

 

Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 60) 65 05 50

1) կատարում է համայնքային ենթակայության դպրոցների, մանկապարտեզների, ակումբների, մշակույթի տների, գրադարանների, կրթական և մշակութային այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մշակութային և կրթական հաստատությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման ու շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,
3) կատարում է Հայաuտանի Հանրապետության և Վանաձորի համայնքի տոների և հիշատակի oրերի հետ կապված միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
4) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքային ենթակայության երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների և մշակութային այլ հիմնարկ-կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում է այդ հիմնարկ-կազմակերպությունների գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,
5) կատարում է ազգային արհեuտների, ժողովրդական uտեղծագործության և գեղարվեuտական ինքնագործունեության պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանն աջակցելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.
7) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային, բնական եւ տուրիuտական-ռեկրեացիոն ռեuուրuների մաuին տեղեկատվության հաշվառման, դաuակարգման եւ տարածման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
8) կատարում է երիտաuարդական ծրագրերի, միջոցառումների կազմակերպման և երիտասարդության դերի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ,
9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/krtutyan-yev-mshakuyti-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9290-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9290-1501154962476

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fkrtutyan-yev-mshakuyti-bazhin%2F&t=%D5%84%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB%2C+%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%84%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB%2C+%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fkrtutyan-yev-mshakuyti-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fkrtutyan-yev-mshakuyti-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.