- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Իրավաբանական բաժին

Posted By Vanadzor On April 10, 2014 @ 17:49 In Աշխատակազմ | No Comments

Իրավաբանական բաժին

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԵՎՀԱՏ ՄԱՐՏՈՒՆԻ
Բաժնի պետ

 + (374 60) 65 03 56
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 57
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ

Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 57
ՄԱԹՈՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 57 
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍՈՆԱ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 57 

1) տալիս է եզրակացություններ՝ համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, վարչական հանձնաժողովի որոշումների ու աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ,
2) կատարում է ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի պահանջներին՝ աշխատակազմում կազմվող պայմանագրերի, կանոնադրություն-կանոնակարգերի, պաշտոնի անձնագրերի, գրությունների, ծրագրային և այլ փաստաթղթերի համապատասխանության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
3) համապատասխան բաժինների հետ համատեղ կատարում է համայնքի ղեկավարի և վարչական հանձնաժողովի կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների վարման և տուգանքների նշանակման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
4) դատարան ներկայացնելու համար կազմում է անպարտաճանաչ հողի հարկ, գույքահարկ, աղբահանության վարձավճար, տեղական տուրք և վճար վճարողներից բռնագանձումների վերաբերյալ ու համայնքի շահերի պաշտպանությանն ուղղված այլ հայցադիմումների, դիմումների և վճարման կարգադրությունների, ինչպես նաև համայնքի, համայնքի ղեկավարի և ավագանու դեմ ներկայացված հայցադիմումների ու դիմումների պատասխանների նախագծեր,
5) կատարում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու մասնակցությամբ դատական նիստերով դատական ներկայացուցչության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
7) իրականացնում է համայնքում հրապարակային միջոցառումների անցկացման իրազեկումների հետ կապված աշխատանքներ,
8) կատարում է աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների, կազմակերպությունների ու ձեռնարկությունների իրավական խնդիրների լուծմանն ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքներ,
9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/iravabanakan-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9263-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9263-1501150177483

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Firavabanakan-bazhin%2F&t=%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Firavabanakan-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Firavabanakan-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.