Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։ Ծրագրի համակարգողներ (2 հաստիք Վանաձոր/Գյումրի)

Կազմակերպություն: Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ

Դիմելու վերջնաժամկետ։ 01 մարտի 2021 թ․

Աշխատանքի տևողություն։ 3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մենկնարկ: 05 մարտի 2021 թ․

Նկարագրություն․ Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկում է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընտրել ծրագրի հմուտ համակարգողի, ովքեր ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում պատասխանատու կլինի Վանաձոր և Գյումրի համայնքներում ծրագրի ամենօրյա համակարգման համար։

Հիմնական պարտականությունները․

 •  Ծրագրի ղեկավարի հետ սերտ համագործակցությամբ համակարգում է աշխատանքները ծրագրի բաղադրիչների միջև,
 •  Մասնակցում է ծրագրի գործողությունների կազմակերպմանը և իրականացմանը,
 •  Համակարգում է ծրագրի գործընկերների գործողությունները,
 • Վերահսկում է ծրագրի օգնականների գործողությունները,
 • Հետևում է ամբողջ անձնակազմի կողմից ծրագրի իրակացման ընթացքին՝ համաձայն ծրագրի աշխատանքային պլանի,
 • Աջակցում է ծրագրի ղեկավարին հայտարարությունների, աշխատանքների շրջանակի, հայեցակարգերի և այլ փաստաթղթերի մշակման հարցում,
 •  Համակարգում է արտաքին փորձագետների գործունեությունը՝ ապահովելով հանձնարարությունների ժամանակին կատարումը և արդյունքների պատշաճ ներկայացումը,
 • Աջակցում է եռամսյակային հաշվետվությունների կազմմանը, մասնավորապես ծրագրի գործընկերների կողմից վերջիններիս եռամսյակային հաշվետվությունները ստանալու հարցում,
 • Ապահովում է սերտ համագործակցությունը գործընկեր տեղական իշխանությունների հետ,
 • Ունի խորը գիտելիքներ թիրախային համայնքների խնդիրների վերաբերյալ։

Պահանջվող որակավորումները․

 • Բարձրագույն կրթություն հանրային կառավարման, հասարակական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներում,
 • Ծրագրերի իրականացման առնվազն 5-ամյա փորձ,
 • Կենտրոնական և տեղական իշխանությունների, ՔՀԿ-ների և մասնավոր ոլորտի հետ աշխատելու փորձ,
 • Հաղորդակցության և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Տարբեր առաջադրանքների վրա միաժամանակ և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Անգլերենի իմացություն,
 • Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ։

Վարձատրություն․ Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է․ Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը։

Ծրագրի բաղադիչներն են․

· Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։

· Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։

· Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) և հետաքրության նամակը (պաշտոնին համապատասխանելու հիմնավորմամբ- 1 էջի սահմաններում) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ vanadzorcity@mail.ru ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ծրագրի համակարգող-Վանաձոր»,

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ծրագրի համակարգող-Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 1-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

Job announcement

Position։ Project Coordinators (2 positions- Vanadzor, Gyumri)

Organization։ Vanadzor Municipality

Post Location (s)։ Vanadzor and Gyumri communities

Application deadline։ 01 March, 2021

Employment։ 3 years (3 months probation period)

Start of work: 05 March, 2021

Description: Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project start date is 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Project Coordinator who will coordinate the project day-to-day activities in Vanadzor and Gyumri during the project implementation period.

Main Responsibilities:

 •  In close cooperation with the Team Leader coordinates activities between project components
 • Take part in organization, implementation of project activities
 • Coordinates activities of the project partners
 • Oversees Project Associate’s activities
 • Tracks the implementation schedule by all project staff according to the project workplan
 • Supports the Team Leader in developing RFAs, ToRs, and concepts and other documents
 • Coordinate activities of outsourced experts to ensure that assignments are completed timely and deliverables submitted duly
 • Contributes to the drafting of quarterly progress reports, particularly ensure receiving the quarterly report contributions from the project partners
 • Ensures close cooperation with partner local governments
 • Good knowledge of the problems of target cities.

Qualifications and Experience:

 • University degree in public administration, social sciences or in related fields
 • At least 5 years of experience in project implementation
 • Experience working with central and local government representatives, COSs and private sector
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Ability to work on different tasks at the same time and under time pressure
 • Proficiency in English
 • Work experience with international organizations

Remuneration ․ According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project

Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

1. The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.

2. Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.

3. The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute

improvement of service delivery. Vanadzor, Gyumri, and Piła municipal employees are more knowledgeable and skilled in urban governance and service delivery.

How to apply: Interested candidates can submit their CV and Cover letter (within 1 page) to the following e-mail ․ vanadzorcity@mail.ru mentioning in the subject line

“ABC.GoV – Project Coordinator Vanadzor”

“ABC.GoV – Project Coordinator Gyumri”.

The deadline for applications is 01 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.

You May Also Like