Հայտարարություն

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթության) կարգի 99-րդ կետի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 22.04.2015թ թիվ ՍԿ/ԷՀ/2560-15 գրությամբ` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն «Անասնաբուժություն», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Ագրոնոմիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոէկոլոգիա», «Անասնաբուծություն» մասնագիտություններին հատկացված անվճար տեղերի` 50 տոկոսի չափով, առաջին հայտով կազմակերպում է նպատակային ընդունելություն` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա:

Ցանկացողները` Լոռու մարզպետարանի կողմից հայտ ներկայացնելու նպատակով, կարող են դիմել գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն:

ՀՀ Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյան

You May Also Like

Leave a Reply