- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ֆինանսական բաժին

Posted By Vanadzor On July 12, 2017 @ 15:41 In Աշխատակազմ | No Comments

Ֆինանսական բաժին

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍԱՐԻԲԵԿԻ
Բաժնի պետ-գլխավոր ֆինանսիստ

 +(374 60) 65-03-67
ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 71
ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ՎԱԹԻՆՅԱՆ ՄԵԴՈՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68
ՍՈՒՐՈՒՋՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-69
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ
Առաջին կարգի մասնագետ

 +(374 60) 65-03-69

1) կազմում է համայնքի բյուջեի և դրանում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծերը, կազմում է բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի եռամuյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվության նախագծերը, իրականացնում է բյուջեի կատարման վերլուծության, ամփոփման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
2) կատարում է վարկային և փոխատվությունների ձևով միջոցների ներգրավման, այդ թվում` համայնքային պարտատոմuերի թողարկման հետ կապված աշխատանքներ,
3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման ու դրանց նպատակային oգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
4) նախապատրաստում է ֆինանuական փաuտաթղթեր,
5) իրականացնում է գանձապետական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ,
6) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում և համայնքային ենթակայության հիմնարկ- կազմակերպություններում իրականացնում է ֆինանսական վերահսկողության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, կազմում համապատասխան նյութեր և կատարում նրանց կողմից իրականացվող ֆինանսական բնույթի գործառույթների՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
7) գնահատում է ԲԳԿ-ների (բյուջետային գործընթացի կարգադրիչներ) կողմից օգտագործվող կամ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը, բացահայտում անճշտությունները,
8) բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն,
9) իրականացնում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, կազմում է վճարման փաստաթղթեր և հաշվետվություններ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/finansakan-bajin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9175-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9175-1500963293200

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffinansakan-bajin%2F&t=%D5%96%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%96%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffinansakan-bajin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffinansakan-bajin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.