Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ֆինանսական բաժին

 • Բաժնի պետ-գլխավոր ֆինանսիստ

  ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՎԱԳ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 70

   

  Բաժնի պետի տեղակալ

  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍԱՐԻԲԵԿԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅԿԱԶԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 71

  Գլխավոր մասնագետ

  ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՀԱԿՈԲԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

  Գլխավոր մասնագետ

  ՎԱԹԻՆՅԱՆ ՄԵԴՈՐԱ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-68

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍՈՒՐՈՒՋՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ ՍԵՐԳԵՅԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ ՌՈՒԲԵՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-69

  Առաջատար մասնագետ

  ԳՈԳԻՆՅԱՆ ՎԱՆՈՒՆԻ ՍԱՇԱՅԻ

  Հեռ.` (374 322)

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱԲՐՀԱՄԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-69

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ՄԱՅԻՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-69

 • 1) կազմում է համայնքի բյուջեի և դրանում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծերը, կազմում է բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի ամսական, եռամuյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվության նախագծերը, իրականացնում է բյուջեի կատարման վերլուծության, ամփոփման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  2) կատարում է վարկային և փոխատվությունների ձեւով միջոցների ներգրավման, այդ թվում` համայնքային պարտատոմuերի թողարկման հետ կապված աշխատանքներ,
  3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինումն ու դրանց նպատակային oգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  4) նախապատրաստում է ֆինանuական փաuտաթղթեր,
  5) իրականացնում է գանձապետական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ,
  6) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում և համայնքային ենթակայության հիմնարկ- կազմակերպություններում իրականացնում է ֆինանսական վերահսկողության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, կազմում համապատասխան նյութեր և կատարում է նրանց կողմից իրականացվող ֆինանսական բնույթի գործառույթների ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  7) գնահատում է ԲԳԿ-ների (բյուջետային գործընթացի կարգադրիչներ) կողմից օգտագործվող կամ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը, բացահայտում անճշտությունները,
  8) բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն,
  9) իրականացնում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, կազմում է վճարման փաստաթղթեր և հաշվետվություններ,
  10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
  11) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  12) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողություն,
  13) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր