Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ֆինանսական բաժին

 • Բաժնի պետ-գլխավոր ֆինանսիստ

  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍԱՐԻԲԵԿԻ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 71

  Գլխավոր մասնագետ

  ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

  Գլխավոր մասնագետ

  ՎԱԹԻՆՅԱՆ ՄԵԴՈՐԱ 

  Հեռ.` (374 60) 65-03-68

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍՈՒՐՈՒՋՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-67

   

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-69

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

  Հեռ.` (374 60) 65-03-69

 • 1) կազմում է համայնքի բյուջեի և դրանում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծերը,   կազմում է բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի եռամuյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվության նախագծերը, իրականացնում է բյուջեի կատարման վերլուծության, ամփոփման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              2) կատարում է վարկային և փոխատվությունների ձևով միջոցների ներգրավման, այդ թվում` համայնքային պարտատոմuերի թողարկման հետ կապված աշխատանքներ,

              3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման ու  դրանց նպատակային oգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              4) նախապատրաստում է ֆինանuական փաuտաթղթեր,

              5) իրականացնում է գանձապետական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ,

              6) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում և համայնքային ենթակայության հիմնարկ- կազմակերպություններում իրականացնում է ֆինանսական վերահսկողության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, կազմում համապատասխան նյութեր և կատարում նրանց կողմից իրականացվող ֆինանսական բնույթի գործառույթների՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

            7) գնահատում է ԲԳԿ-ների (բյուջետային գործընթացի կարգադրիչներ) կողմից օգտագործվող կամ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը, բացահայտում անճշտությունները,

              8) բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն,

              9) իրականացնում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, կազմում է վճարման փաստաթղթեր և հաշվետվություններ,

              10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,

              ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

              Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր