Ֆինանսական բաժին

Ֆինանսական բաժին

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍԱՐԻԲԵԿԻ
Բաժնի պետ

 +(374 60) 65-03-67
ՓԱՆՈՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 03 67
ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ՎԱԹԻՆՅԱՆ ՄԵԴՈՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68
ՍՈՒՐՈՒՋՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-69
ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ՆԱԻՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 71
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ
Առաջին կարգի մասնագետ

 +(374 60) 65-03-69

1) կազմում է համայնքի բյուջեի և դրանում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծերը, կազմում է բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի եռամuյա հաղորդումների և տարեկան հաշվետվության նախագծերը, իրականացնում է բյուջեի կատարման վերլուծության, ամփոփման և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
2) կատարում է վարկային և փոխատվությունների ձևով միջոցների ներգրավման, այդ թվում` համայնքային պարտատոմuերի թողարկման հետ կապված աշխատանքներ,
3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի բյուջեի միջոցների տնօրինման ու դրանց նպատակային oգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
4) նախապատրաստում է ֆինանuական փաuտաթղթեր,
5) իրականացնում է գանձապետական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ,
6) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում և համայնքային ենթակայության հիմնարկ- կազմակերպություններում իրականացնում է ֆինանսական վերահսկողության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, կազմում համապատասխան նյութեր և կատարում նրանց կողմից իրականացվող ֆինանսական բնույթի գործառույթների՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
7) գնահատում է ԲԳԿ-ների (բյուջետային գործընթացի կարգադրիչներ) կողմից օգտագործվող կամ վերջիններիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը, բացահայտում անճշտությունները,
8) բյուջեի նախագծի նախապատրաստման և կազմման աշխատանքների իրականացման ժամանակ համայնքային ենթակայության հիմնարկներին ցույց է տալիս մեթոդական օգնություն,
9) իրականացնում է աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, կազմում է վճարման փաստաթղթեր և հաշվետվություններ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

You May Also Like

Leave a Reply