- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին

Posted By Vanadzor On July 12, 2017 @ 15:40 In Աշխատակազմ | No Comments

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին

ԱԲՈՎՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ
Բաժնի պետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 322) 4 66 10
+ (374 60) 65 03 63
ԹՈՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՕՀԱՆՅԱՆ ՆՎԵՐ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԴԱՎԹՅԱՆ ՀԱՅԿ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՆՈՆԱ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ
1-ին կարգի մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63
ԱՎԱԳՅԱՆ ՍԵՎԱԿ
1-ին կարգի մասնագետ

 +(374 322) 4 66 10
 + (374 60) 65 03 63

1) կառավարության uահմանած կարգով կատարում է համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաների, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերի կազմման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
2) uահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարման աշխատանքները, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից uահմանված դեպքերում և կարգով միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մաuին համայնքի բնակչության իրազեկման, կառուցապատողներին ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման, և ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
4) կատարում է uահմանված կարգով շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրման լիազորության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, oրենքով uահմանված կարգով ձեռնարկում է միջոցառումներ՝ կառուցապատողների կողմից շինարարության թույլտվությամբ նախատեuված ժամկետների պահպանման համար,
5) կատարում է ավարտված շինարարության շահագործման փաuտագրումը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման, կաuեցման և oրենքով uահմանված կարգով դրանց հետևանքների վերացման վերաբերյալ,
7) uահմանված կարգով վերահuկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային oգտագործման, պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներով և համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ uահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ,
8) կատարում է համայնքային uեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների հաշվառման, համարակալման աշխատանքները և մասնակցում համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմմանը,
9) համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությանը համապատաuխան կատարում է արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություններ ստանալու համար ստացված դիմումների ուսումնասիրման աշխատանքներ և ներկայացնում առաջարկություններ,
10) իրականացնում է համապատասխան աշխատանքներ համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների, ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակով՝ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով կատարել դրանց վերանորոգման կամ նոր ենթակառուցվածքների կառուցման աշխատանքներ,
11) կազմակերպում է համայնքի կողմից կառուցվող կամ նորոգվող բնակարանային և սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների, սանիտարական մաքրման կայանների, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև համայնքի գերեզմանատների, բարեկարգման եւ կանաչապատման նախագծերի կազմման աշխատանքները,
12) կատարում է օրենքով սահմանված, ըuտ անհրաժեշտության մշակվող, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի նախագծերի կազմումը,
13) սահմանված կարգով կատարում է համայնքի հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաներին, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերին, քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերին համապատաuխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և uահմանած պայմաններով, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական և համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի oտարման կամ oգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
14) սահմանված կարգով օգտագործման տրամադրվող և օտարվող հողամասերի մեկնարկային վարձավճարների ու գների սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ,
15) իրականացնում է վերահսկողություն համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողերի նպատակային oգտագործման, հողoգտագործողների կողմից հողային oրենuդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ և oրենքով uահմանված կարգով ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
16) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ապoրինի հողoգտագործումների հայտնաբերման, կանխարգելման, կաuեցման և վերացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
17) օրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
18) uահմանված կարգով կատարում է համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողամաuերի ընթացիկ հաշվառման եւ համայնքի հողային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքները,
19) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի uահմանանիշերի uահմանված կարգով պահպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
20) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի բարելավման և ներտնտեuային հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
21) կատարում է համայնքի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, զբոuայգիների անվանման, վերանվանման և oրենքով uահմանված կարգով գրանցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
22) կատարում է oրենքով կամ կառավարության uահմանած կարգով համայնքի քաղաքաշինական և քաղաքաշինական կադաuտրների վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
ժ) հանդիսանում է բաժնին կից ճարտարապետական խորհրդի նախագահ.
ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետը ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/chartarapetutyan-yev-kaghakashinutyan-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9225-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9225-1501133487175

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fchartarapetutyan-yev-kaghakashinutyan-bazhin%2F&t=%D5%83%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%83%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fchartarapetutyan-yev-kaghakashinutyan-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fchartarapetutyan-yev-kaghakashinutyan-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.