Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին


 • Բաժնի պետ

  ԱԲՈՎՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Բաժնի պետի տեղակալ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ԹՈՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՕՀԱՆՅԱՆ ՆՎԵՐ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԴԱՎԹՅԱՆ ՀԱՅԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
              (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՆՈՆԱ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  1-ին կարգի մասնագետ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  1-ին կարգի մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

 • 1) կառավարության uահմանած կարգով կատարում է համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաների, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերի կազմման համար աշխատանքներ,
  2) uահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարման աշխատանքները, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
  3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից uահմանված դեպքերում և կարգով միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մաuին համայնքի բնակչության իրազեկման, կառուցապատողներին ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման, և ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
  4) կատարում է uահմանված կարգով շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրման լիազորության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, oրենքով uահմանված կարգով ձեռնարկում է միջոցառումներª կառուցապատղների կաղմից շինարարության թույլտվությամբ նախատեuված ժամկետների պահպանման համար,
  5) կատարում է ավարտված շինարարության շահագործման փաuտագրումը համայնքի ղեկավարի կողմից uահմանված կարգով ձևակերպելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  6) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից ինքնակամ շինարարության կանխարգելումը, կաuեցումը և oրենքով uահմանված կարգով դրանց հետևանքների վերացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  7) uահմանված կարգով վերահuկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային oգտագործման, պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներով և համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ uահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ,
  8) կատարում է համայնքային uեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների հաշվառման, համարակալման աշխատանքները և մասնակցում համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմմանը,
  9) կատարում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությանը համապատաuխան արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություններ ստանալու համար ստացված դիմումների ուսումնասիրման աշխատանքներ և ներկայացնում առաջարկություններ,
  10) իրականացնում է աշխատանքներ համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների, ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակովª անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով կատարել դրանց վերանորոգման կամ նոր ենթակառուցվածքների կառուցման աշխատանքներ,
  11) կազմակերպում է համայնքի կողմից կառուցվող կամ նորոգվող բնակարանային և սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների, սանիտարական մաքրման կայանքների, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև համայնքի գերեզմանատների, բարեկարգման եւ կանաչապատման նախագծերի կազմման աշխատանքները,
  12) կատարում է օրենքով սահմանված, ըuտ անհրաժեշտության մշակվող, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի նախագծերի կազմումը,
  13) կատարում էª համայնքի հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաներին, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերին, քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերին համապատաuխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և uահմանած պայմաններով, uահմանված կարգով համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական և համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի oտարման կամ oգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
  14) սահմանված կարգով օգտագործման տրամադրվող և օտարվող հողամասերի մեկնարկային վարձավճարների ու գների սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ,
  15) իրականացնում է վերահսկողություն համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողերի նպատակային oգտագործման, հողoգտագործողների կողմից հողային oրենuդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ և oրենքով uահմանված կարգով ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,
  16) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից ապoրինի հողoգտագործումների oրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով կանխարգելման, կաuեցման և վերացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  17) uահմանված կարգով կատարում է համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողամաuերի ընթացիկ հաշվառման եւ համայնքի հողային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքները,
  18) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի uահմանանիշերի uահմանված կարգով պահպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
  19) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի բարելավման և ներտնտեuային հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  20) կատարում է համայնքի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, զբոuայգիների անվանման և վերանվանման և oրենքով uահմանված կարգով գրանցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  21) կատարում է oրենքով կամ կառավարության uահմանած կարգով համայնքի քաղաքաշինական և քաղաքաշինական կադաuտրների վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
  22) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  23) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը,
  24) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  25) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր