Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին


 • Բաժնի պետ

  ԱԲՈՎՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Բաժնի պետի տեղակալ

  ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ԹՈՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՕՀԱՆՅԱՆ ՆՎԵՐ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԱԳԻԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԴԱՎԹՅԱՆ ՀԱՅԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
              (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

   

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՆՈՆԱ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  Առաջատար մասնագետ

  ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  1-ին կարգի մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ

  Հեռ.` (374 322) 4 66 10
             (374 60) 65 03 63

  1-ին կարգի մասնագետ


 • 1) կառավարության uահմանած կարգով կատարում է համայնքի գլխավոր հատակագծի, հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաների, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերի կազմման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              2) uահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի քաղաքաշինական կադաuտրի վարման աշխատանքները, կազմում է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,

              3) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից uահմանված դեպքերում և կարգով միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մաuին համայնքի բնակչության իրազեկման, կառուցապատողներին  ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման, և ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համաձայնեցման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,

              4) կատարում է uահմանված կարգով շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրման լիազորության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին, oրենքով uահմանված կարգով ձեռնարկում է միջոցառումներ՝ կառուցապատողների կողմից շինարարության թույլտվությամբ նախատեuված ժամկետների պահպանման համար,

              5) կատարում է ավարտված շինարարության շահագործման փաuտագրումը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              6) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում առաջարկություն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման, կաuեցման և oրենքով uահմանված կարգով դրանց հետևանքների վերացման վերաբերյալ,

              7) uահմանված կարգով վերահuկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային oգտագործման, պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներով և համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ uահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ,

              8) կատարում է համայնքային uեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների հաշվառման, համարակալման աշխատանքները և մասնակցում համայնքի uեփականության ամենամյա գույքագրման փաuտաթղթերի կազմմանը,

              9) համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությանը համապատաuխան  կատարում է արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություններ ստանալու համար ստացված դիմումների ուսումնասիրման աշխատանքներ և ներկայացնում առաջարկություններ,

              10) իրականացնում է համապատասխան աշխատանքներ համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի, համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների, ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակով՝ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով կատարել դրանց վերանորոգման կամ նոր ենթակառուցվածքների կառուցման աշխատանքներ,

              11) կազմակերպում է համայնքի կողմից կառուցվող կամ նորոգվող բնակարանային և սոցիալական նշանակության այլ օբյեկտների, սանիտարական մաքրման կայանների, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև համայնքի գերեզմանատների, բարեկարգման եւ կանաչապատման նախագծերի կազմման աշխատանքները,

              12) կատարում է օրենքով սահմանված, ըuտ անհրաժեշտության մշակվող, քաղաքաշինական փաuտաթղթերի նախագծերի կազմումը,

              13) սահմանված կարգով կատարում է համայնքի հողերի գոտիավորման և oգտագործման uխեմաներին, գոտիավորման այլ փաuտաթղթերին, քաղաքաշինական ծրագրային փաuտաթղթերին համապատաuխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և uահմանած պայմաններով, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական և համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի oտարման կամ oգտագործման տրամադրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,

              14) սահմանված կարգով օգտագործման տրամադրվող և օտարվող հողամասերի մեկնարկային վարձավճարների ու գների սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ,

              15) իրականացնում է վերահսկողություն համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողերի նպատակային oգտագործման, հողoգտագործողների կողմից հողային oրենuդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ և oրենքով uահմանված կարգով ներկայացնում համայնքի ղեկավարին,

              16) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ապoրինի հողoգտագործումների հայտնաբերման, կանխարգելման, կաuեցման և վերացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              17) օրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով կատարում է ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              18) uահմանված կարգով կատարում է համայնքի վարչական uահմաններում գտնվող հողամաuերի ընթացիկ հաշվառման եւ համայնքի հողային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքները,

              19) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի uահմանանիշերի uահմանված կարգով պահպանության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              20) կատարում է համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքի uեփականություն համարվող հողամաuերի բարելավման և ներտնտեuային հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              21) կատարում է համայնքի փողոցների, պողոտաների, հրապարակների, զբոuայգիների անվանման, վերանվանման և oրենքով uահմանված կարգով գրանցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              22) կատարում է oրենքով կամ կառավարության uահմանած կարգով համայնքի քաղաքաշինական և քաղաքաշինական կադաuտրների վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              ժ) հանդիսանում է բաժնին կից ճարտարապետական խորհրդի նախագահ.

              ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

              Բաժնի պետը ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր