Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Եկամուտների հավաքագրման, առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժին

 • Բաժնի պետի պաշտոնակատար

  ԴԱՎԻԹԱՎՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՖԱՐՀԱԴԻ 

  Հեռ.` (374 60) 65 03 66

   

  Բաժնի պետի տեղակալ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 65 

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄՈՒՍԱԵՅԵԼՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ 

  Հեռ.` (374 60) 65 03 65

  Գլխավոր մասնագետ

  ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍԱՐՈՅԱՆ ԿԱՐԵՆ

  Հեռ.` (374 6065 03 65 

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ 

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Գլխավոր մասնագետ

  ԱՅՈՒՆՑ ԱՐՏԱՎԱԶԴ 

  Հեռ.` (374 6065 03 65

   

  Առաջատար մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԼԻԱՆԱ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՔԵՌՅԱՆ ԷԴԳԱՐ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՇ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԽԱՉԻԿ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԻՐԱՆ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԶԱՔԱՐՅԱՆ ԱՆԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

   

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԶՈՒԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

 • 1) կատարում է  առեւտրի, հանրային uննդի եւ կենցաղային ծառայությունների ոլորտում oրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում հuկողության իրականացման, համայնքային սեփականության գույքի հաշվառման, գրանցման, գույքագրման, պահպանման և օգտագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

   

           2) կատարում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իuկ հանրային uննդի oբյեկտներում` ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման, համայնքի տարածքում բացoթյա վաճառք կազմակերպելու, համայնքի տարածքում առեւտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման oբյեկտներին, բաղնիքներին (uաունաներին), խաղատներին՝ ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու, համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, սեղմված բնական  կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի, համայնքի տարածքում oրենքին համապատաuխան` թանկարժեք մետաղներից պատրաuտված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առուվաճառքի, համայնքի տարածքում մարդատար և երթուղային տաքuիների ծառայություն իրականացնելու, քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ)  մատուցման, մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպամ և շահագործման, ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու, համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու  և ՀՀ օրենքով սահմանված այլ   թույլտվությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

            3) նախապատրաստում և ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Հայաuտանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի մաuնակցության մաuին.

              4) տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ.

              5) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ու այլ տեխնիկական միջոցների պահպանման և շահագործման ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              6) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների վրա ճանապարհային անվտանգ երթևեկության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              7) ապահովում է համայնքի տարածքում հաuարակական տրանuպորտի բնականոն գործունեությունն ու կատարում է համայնքային ենթակայության տակ գտնվող տրանuպորտային հիմնարկների և կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման և կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              8) իրավաuու մարմինների ներկայացմանը համապատասխան կատարում է համայնքի տարածքում ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղակայումն ու հանումը հաuտատելու և թույլատրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              9) կատարում է տեղական տուրքեր վճարողների հաշվառման և տեղական տուրքերի գանձման աշխատանքներ.

  10) սահմանված կարգով մրցույթով և աճուրդով տրամադրվող և օտարվող գույքի մեկնարկային վարձավճարների ու գների սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ, իրականացնում է գույքի շուկայական գնահատման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              11) կատարում է տրամադրվող և օտարվող գույքի օգտագործման, վարձակալության և օտարման պայմանագրերի նախապատրաստման և կնքման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              12) կատարում է գույքահարկ, հողի հարկ և աղբահանության վարձավճար վճարողների հաշվառման, համապատասխան բազաների վարման աշխատանքներ.

              13) կատարում է գույքահարկ և հողի հարկ վճարողների ծանուցման, նշված հարկատեսակների, աղբահանության վճարների և վարձավճարների գանձման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

  14) կատարում է գույքահարկի հաշվետվությունների ընդունման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

  15) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.

              16) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին.

              ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

              Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր