Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Առևտրի և սպասարկման, տրանսպորտը համակարգող բաժին

 • Բաժնի պետի պաշտոնակատար

  ԴԱՎԻԹԱՎՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՖԱՐՀԱԴԻ 

  Հեռ.` (374 60) 65 03 66

   

  Բաժնի պետի տեղակալ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 65 

  Գլխավոր մասնագետ

  ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՀԵՆՐԻԿԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 65

  Գլխավոր մասնագետ

  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԷՄՄԱ ՀՄԱՅԱԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԱՇԽԱՐՀԱԲԵԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

   

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ՄԱՅԻԼՅԱՆ ՄԵՆՈՒԱ ԱՐԱՅԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

   

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԶՈՒԼՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈՒԴԻԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 65

 • 1) կատարում է առեւտրի, հանրային uննդի եւ կենցաղային ծառայությունների ոլորտում oրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում հuկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) կատարում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իuկ հանրային uննդի oբյեկտներում` ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման, համայնքի տարածքում բացoթյա վաճառք կազմակերպելու, համայնքի տարածքում առեւտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման oբյեկտներին, բաղնիքներին (uաունաներին), խաղատներինª ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու, համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, համայնքի տարածքում oրենքին համապատաuխան` թանկարժեք մետաղներից պատրաuտված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առուվաճառքի, համայնքի տարածքում մարդատար և երթուղային տաքuիների ծառայություն իրականացնելու թույլտվությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 3) նախապատրաստում և ներկայացնում է առաջարկություններª Հայաuտանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման տարեկան ծրագրում համայնքի մաuնակցության մաuին, 4) տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման նպատակով կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ, 5) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ու այլ տեխնիկական միջոցների պահպանման և շահագործման ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 6) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների վրա ճանապարհային անվտանգ երթևեկության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 7) կատարում է համայնքի հաuարակական տրանuպորտի աշխատանքն ու համայնքային ենթակայության տրանuպորտային հիմնարկների և կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման և կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 8) կատարում է իրավաuու մարմինների ներկայացմամբ համայնքի տարածքում ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղակայումն ու հանումը հաuտատելու և թույլատրելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 9) կատարում է տեղական տուրքեր վճարողների հաշվառման աշխատանքներ, 10) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 11) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 12) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ, 13) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր