- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին

Posted By Vanadzor On July 12, 2017 @ 15:33 In Աշխատակազմ | No Comments

Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին

Բաժնի պետ

 

 

 

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԻՎԱՆԻ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 03 52
ՄԱՏԻՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 51
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գլխավոր մասնագետ


 + (374 60) 65 03 51

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51

ՊՈՍՏՈԼՈԿՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 58
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 52
ՀԱՄԱԶԱՐՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 61
ՔԵՀՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՆԵԼՅԱ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՆԻ

Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51

1) կատարում է աշխատակազմի գործավարությունը, նամակագրությունը, առաքումները և արխիվային գործը,
2) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումների և ուղերձների, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի խմբագրման և բնօրինակների պատրաստման և դրանք հասցեատերերին տրամադրման աշխատանքները,
3) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքներին,
4) կատարում է աշխատակազմի անձնական գործերի վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
5) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումներն ու ուղերձները պետական կառավարման մարմին ուղարկելու, դրանց հրապարակման, նորմատիվ ակտերի իրավական փորձաքննության ուղարկելու աշխատանքները,
7) կատարում է համայնքի արխիվից փաստաթղթերի, տեղեկանքների և այլ կարգի տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև տեղական տուրքերի գանձման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
8) խմբագրում և ձևակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագրերը և կատարում դրանց հրատարակման ու առաքման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
9) կատարում է խորհրդակցությունների, սեմինարների և հանդիպումների կազմակերպման և դրանց արձանագրությունների կազմման աշխատանքները,
10) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները կատարողներին տրամադրման և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները,
11) կատարում է համայնքում գործազրկության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և ներկայացնում դրանց մեղմման և վերացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
12) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%a1%d5%b7/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9238-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9238-1501138818168

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d5%25b7%2F&t=%D5%94%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%94%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d5%25b7%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d5%25b7%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.