Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին

Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին

Բաժնի պետ

 

 

 

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԻՎԱՆԻ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 03 52
ՄԱՏԻՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 51
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Գլխավոր մասնագետ


 + (374 60) 65 03 51

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51

ՊՈՍՏՈԼՈԿՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 58
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 52
ՀԱՄԱԶԱՐՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 61
ՔԵՀՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՆԵԼՅԱ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 51

1) կատարում է աշխատակազմի գործավարությունը, նամակագրությունը, առաքումները և արխիվային գործը,
2) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումների և ուղերձների, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի խմբագրման և բնօրինակների պատրաստման և դրանք հասցեատերերին տրամադրման աշխատանքները,
3) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքներին,
4) կատարում է աշխատակազմի անձնական գործերի վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
5) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
6) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումներն ու ուղերձները պետական կառավարման մարմին ուղարկելու, դրանց հրապարակման, նորմատիվ ակտերի իրավական փորձաքննության ուղարկելու աշխատանքները,
7) կատարում է համայնքի արխիվից փաստաթղթերի, տեղեկանքների և այլ կարգի տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև տեղական տուրքերի գանձման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
8) խմբագրում և ձևակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագրերը և կատարում դրանց հրատարակման ու առաքման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
9) կատարում է խորհրդակցությունների, սեմինարների և հանդիպումների կազմակերպման և դրանց արձանագրությունների կազմման աշխատանքները,
10) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները կատարողներին տրամադրման և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները,
11) կատարում է համայնքում գործազրկության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և ներկայացնում դրանց մեղմման և վերացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
12) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր