ՈՐՈՇՈՒՄ N 22-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 մարտի 2020 թվականի N  22-Ն

 

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 153-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Վանաձոր համայնքի ավագանին որոշում է.

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» թիվ 153-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի ա. պարբերությունում «համար (երկկողմանի ծնողազուրկ)» բառերը փոխարինել «և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար.» բառերով:

2) Որոշման 1-ին կետի  1-ին ենթակետի ե. պարբերությունում «Երեք» բառը փոխարինել «Չորս» բառով, իսկ «1-ին» բառը փոխարինել «մեկ» բառով:

3) Որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետից հանել զ. պարբերությունը:

4) Որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի է. և ը. պարբերությունները կարդալ որպես զ. և է. պարբերություններ:

5) Որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետից հանել ա. պարբերությունը:

6) Որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ., գ. և դ. պարբերությունները կարդալ որպես ա., բ. և գ. պարբերություններ:

7) Որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. «բ. Երեք անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների մեկ երեխայի համար և ընտանիքի անապահովության 40 և ավելի բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների երեխաների համար.»:

2.Որոշման 2-րդ կետը կարդալ որպես 3-րդ կետ:

3.Որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2-րդ կետով.

«Յուրաքանչյուր ընտանիքի մեկ երեխայի համար կարող է սահմանվել տեղական վճարի մեկ արտոնություն՝ իրենց ընտրությամբ:»

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԿՈՂՄ (21) ԴԵՄ(0) ՁԵՌՆՊԱՀ (0)
Մ.Ասլանյան Ա.Փելեշյան
Գ.Քալանթարյան Կ.Դավթյան
Ա.Գրիգորյան Ա.Խաչատրյան
Խ.Վարդանյան Ա.Ավետյան
Ա.Մատինյան Ա.Կարապետյան
Ա.Ափինյան Կ.Բեկչյան
Հ.Մովսիսյան Մ.Ապերյան
Մ.Հովհաննիսյան Դ.Հակոբյան
Վ.Ավագյան Ս.Ղամբարյան
Դ.Սիմոնյան Ս.Աղաբեկյան
Ս.Մելքոնյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like