Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  ապրիլի 10-ին`  ժամը 1500ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

գույքի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում է հետևյալ գույքը.

Ֆիդայինների փողոց թիվ 12 հասցեում գտնվող  1281.45քմ մակերեսով մասնաշենքը՝ մեկնարկային գին սահմանելով 2 080 000 (երկու միլիոն ութսուն հազար) ՀՀ դրամ և դրանով զբաղեցված ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 1443.0քմ մակերեսով հողամասը՝ մեկնարկային գինը 4 242 420 (չորս միլիոն երկու հարյուր քառասուներկու հազար չորս հարյուր քսան)  ՀՀ դրամ:

Գույքի աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  ապրիլի  05-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like