Հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժին

Հանրային կապերի,
լրատվության և արարողակարգի բաժին

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷԴԻԿ
Բաժնի պետ

 +(374 60) 65-03-51
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՌՆՈՒՀԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-58
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԶԱՐՄԱՆՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68

1) իրականացնում է հանրության հետ կապը, իրազեկումը, տեղեկատվության փոխանակման աշխատանքները.
2) ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը և պարբերական թարմացումը.
3) իրականացնում է Վանաձորի համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը.
4) ապահովում է համագործակցության պայմանագրերի ստորագրման, պարգևատրումների, տոնական ընդունելությունների և այլ միջոցառումների արարողակարգը.
5) աջակցում է աշխատակազմի քարտուղարին ավագանու նիստերի կազմակերպման, տեսաարձանագրման, հանրային իրազեկման և լրատվության կազմակերպման աշխատանքներում.
6) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվության տնօրինողի պարտականություններ.
7) իրականացնում է տեսա և լուսա նյութերի դասակարգումը և արխիվացումը.
8) աջակցում է համայնքի սոցիալապես կարիքավոր բնակչության հաշվառման գործընթացին.
9) աջակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունների իրականացմանը.
10) նախապատրաստում է Վանաձոր համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ բոլոր արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը և աշխատակազմի այլ պաշտոնատար անձանց մոտ արտասահմանյան պատվիրակությունների և օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց հետ կապված արարողակարգային միջոցառումները.

թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

Ձեզ հնարավոր է նաև դուր գա