Հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժին

Հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժին

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷԴԻԿ
Բաժնի պետ
 +(374 60) 65-03-51
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՌՆՈՒՀԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-58
ԶԱՐՄԱՆՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68
1) իրականացնում է հանրության հետ կապը, իրազեկումը, տեղեկատվության փոխանակման աշխատանքները. 2) ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը և պարբերական թարմացումը. 3) իրականացնում է Վանաձորի համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը. 4) ապահովում է համագործակցության պայմանագրերի ստորագրման, պարգևատրումների, տոնական ընդունելությունների և այլ միջոցառումների արարողակարգը. 5) աջակցում է աշխատակազմի քարտուղարին ավագանու նիստերի կազմակերպման, տեսաարձանագրման, հանրային իրազեկման և լրատվության կազմակերպման աշխատանքներում. 6) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվության տնօրինողի պարտականություններ. 7) իրականացնում է տեսա և լուսա նյութերի դասակարգումը և արխիվացումը. 8) աջակցում է համայնքի սոցիալապես կարիքավոր բնակչության հաշվառման գործընթացին. 9) աջակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունների իրականացմանը. 10) նախապատրաստում է Վանաձոր համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ բոլոր արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը և աշխատակազմի այլ պաշտոնատար անձանց մոտ արտասահմանյան պատվիրակությունների և օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց հետ կապված արարողակարգային միջոցառումները. թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ. Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

You May Also Like