- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. օգոստոսի 16-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ:

Posted By Vanadzor On July 11, 2017 @ 11:49 In Հայտարարություններ | No Comments

Մրցույթի են դրվում  հողամասեր. Ավտոտնակներ և ավտոբուսի կանգառ (Հողամասի նպատակային նշանակությունը) 0.0109 հա 4 լոտով   և   0,003հա 1 լոտով

ա) Ավտոտնակներ

                                           (10 տարի ժամկետով)

 1ա.1  Կ. Դեմիրճյան փողոց թիվ 2-1 հողամաս                  0.0032հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0275-0020

            Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

            սահմանված է ամսական 768 դրամ:

 1ա.2  Համբարձումյան փողոց թիվ 3-1/6 հողամաս          0.0021հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1007-0017

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական 252  դրամ:

1ա.3  Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/1 հողամաս          0.0028հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0090

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական  336 դրամ:

 1ա.4  Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/2 հողամաս         0.0028հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0089

           Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը

           սահմանված է ամսական 336  դրամ:

բ) ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ԿԱՆԳԱՌ

              (5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

 1բ.1  Տ. Մեծի պողոտա թիվ 11 հողամաս

           հողամասի ծածկագիր – 06-001-339-046

            0.003հա, որից`

ա)0.0006հա   մակերեսով  հողամասը   գործունեություն

(առևտուր, սպասարկում և այլն) ծավալելեու նպատակով շինություն կառուցելու և տեղադրելու համար

բ)0.0024հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ  մրցույթում հաղթող  ճանաչված մասնակցին` համաձայն հաստատված նախագծի, պարտավորեցնել սեփական միջոցներով բարեկարգել ավտոբուսի կանգառը և իրականացնել շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ:

 Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է 0,0006հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ ամսական 4800 դրամ, իսկ 0,0024հա մակերեսով հողամասի նկատմամբ ամսական 1920 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

  Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

   Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2017թ.  օգոստոսի 10-ին` ժամը 18:00-ին:

   Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

 Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-2017%d5%a9-%d6%85%d5%a3%d5%b8-2/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8-2%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D6%85%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB+16-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%BE+%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%3A

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2017%D5%A9.++%D6%85%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB+16-%D5%AB%D5%B6%60++++%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+15%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2+%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%BE+%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%3A&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8-2%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-2017%25d5%25a9-%25d6%2585%25d5%25a3%25d5%25b8-2%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.